Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

A

Lãnh đạo Sở

1

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

dcvi@langson.gov.vn

2

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

tvvuong@langson.gov.vn

3

Ông Hoàng Viết Đông

Phó Giám đốc

hvdong-09@langson.gov.vn

4Ông Hoàng Khánh DưPhó Giám đốchkdu@langson.gov.vn

B

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

I

Văn phòng Sở

1

Bà Trần Bích Diệp

Chánh Văn phòng

tbdiep@langson.gov.vn

2

Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

xtruong-05@langson.gov.vn

3

Bà Trần Thị Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng

binhttt@langson.gov.vn

II

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1

Ông Trần Đình Trung

Phó Trưởng phòng

tdtrung@langson.gov.vn

III

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

1

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

nvmanh@langson.gov.vn

 

Ông Nguyễn Đình Trung

Phó Trưởng phòng

ndtrung-03@langson.gov.vn

IV

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

1

Ông Nông Ngọc Đông

Phó Trưởng phòng

dongnn@langson.gov.vn

V

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

1

Ông Mai Thanh Tuyền

Trưởng phòng

mttuyen@langson.gov.vn

2

Bà Hoàng Thị Mùi

Phó Trưởng phòng

muiht@langson.gov.vn

VI

Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu

1

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Trưởng trạm

nnhuy@langson.gov.vn

2

Ông Đỗ Văn Dũng

Phó Trưởng trạm

ungdv@langson.gov.vn

VII

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

1

Ông Nguyễn Trần Thành

Phó Chánh Thanh tra

ntthanh-11@langson.gov.vn

2

Ông Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

dongnv@langson.gov.vn

VIII

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1

Ông Nguyễn Thanh Long

Chánh Văn phòng

longnt@langson.gov.vn

2Bà Đàm Thanh TâmPhó Chánh Văn phòngdtttam@langson.gov.vn

C

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

I

Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Ban

natuan-09@langson.gov.vn

2

Ông Nguyễn Khánh Vinh

Phó  Giám đốc Ban

nkvinh@langson.gov.vn

3Ông Hoàng Đức ThuânPhó  Giám đốc Banhdthuan-04@langson.gov.vn

4

Bà Bùi Thị Phương

Phó  Giám đốc Ban

btphuong@langson.gov.vn