Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ GTVT tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

Chiều 29/10, Ban Cán sự - Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã tới dự và trực tiếp truyền đạt kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp truyền đạt  kết quả

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật, Lê Anh Tuấn; lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Bộ GTVT, lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục, Viện, Ban QLDA...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, trong 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án, văn kiện của đại hội.

Trung ương  đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc... Trung ương cũng đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm; dự kiến Kế hoạch phá triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tới 2021-2023. Nhất trí lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới sang ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII;

Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, căn cứ ý kiến góp ý và kết quả Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy trình công tác nhân sự đã đề ra, báo cáo Trung ương xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

 

Nguồn: https://www.mt.gov.vn/vn/tin-tuc/69602/bo-gtvt-to-chuc-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-13-khoa-xii.aspx