Liên hệ

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng,

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3810109;     FAX: 025.3811209

Email:  sgtvtls@langson.gov.vn